Τὰ περὶ τῶν δεδομένων

Jump to navigation Jump to search
Στατιστικὰ δέλτου
Δέλτοι περιεχομένων1
Δέλτοι
(Ἅπασαι αἱ δέλτοι ἐν τῷ βίκι, περιλαμβανομένων τῶν δέλτων διαλέξεων, τῶν ἀναδιευθύνσεων, κτλ.)
52
Ἀρχεῖα ἐπιπεφορτισμένα5
Μεταγράφειν τὰ στατιστικά
Αἱ μεταγραφαὶ τῆς δέλτου ἀφὄτου Κακαπαιδεια ἐγκατεστάθησαν496
Μέσος ἀριθμὸς μεταγραφῶν ἀνὰ δέλτον9.54
Χρωμένου στατιστικά
Ἐγγεγραμμένοι χρώμενοι (διαλογὴ μελῶν)221
Ἐνεργοὶ χρώμενοι (χρώμενοι οἳ have edited or performed an action διάφορον τῆς ποιήσεως λογισμοῦ ἐν τῷ παρελθόντι μηνί) (διαλογὴ μελῶν)
(Χρώμενοι δραστήριοι ἐν τῷ παρελθόντι μηνί 30 ἡμέραι)
1
Αὐτόματα (διαλογὴ μελῶν)0
Γέρoντες (διαλογὴ μελῶν)4
Interface administrators (διαλογὴ μελῶν)0
Ἔφοροι (διαλογὴ μελῶν)4
Ἐπόπται (διαλογὴ μελῶν)0
rollback (διαλογὴ μελῶν)2
Check users (διαλογὴ μελῶν)3
staff (διαλογὴ μελῶν)0
Ἀνακτηθεῖσα ὑπὸ "https://grc.uncyclopedia.info/wiki/Special:Statistics"