Τὰ περὶ τῶν δεδομένων

Ἅλμα πρὸς: περιήγησις, ἑρευνᾶν
Στατιστικὰ δέλτου
Δέλτοι περιεχομένων1
Δέλτοι
(Ἅπασαι αἱ δέλτοι ἐν τῷ βίκι, περιλαμβανομένων τῶν δέλτων διαλέξεων, τῶν ἀναδιευθύνσεων, κτλ.)
51
Ἀρχεῖα ἐπιπεφορτισμένα5
Μεταγράφειν τὰ στατιστικά
Αἱ μεταγραφαὶ τῆς δέλτου ἀφὄτου Κακαπαιδεια ἐγκατεστάθησαν478
Μέσος ἀριθμὸς μεταγραφῶν ἀνὰ δέλτον9.37
Χρωμένου στατιστικά
Ἐγγεγραμμένοι χρώμενοι220
Ἐνεργοὶ χρώμενοι (χρώμενοι οἳ have edited or performed an action διάφορον τῆς ποιήσεως λογισμοῦ ἐν τῷ παρελθόντι μηνί) (διαλογὴ μελῶν)
(Χρώμενοι δραστήριοι ἐν τῷ παρελθόντι μηνί 30 ἡμέραι)
0
Αὐτόματα (διαλογὴ μελῶν)0
Γέρoντες (διαλογὴ μελῶν)4
Ἔφοροι (διαλογὴ μελῶν)4
emailconfirmed (διαλογὴ μελῶν)0
rollback (διαλογὴ μελῶν)2
Check users (διαλογὴ μελῶν)3
staff (διαλογὴ μελῶν)0
Ἀλλα στατιστικά
Queued mass messages0
Ἀνακτηθεῖσα ὑπὸ "https://grc.uncyclopedia.info/wiki/Special:Statistics"