Κακαπαιδεια

Ἀπὸ Κακαπαιδεια
Ἅλμα πρὸς: περιήγησις, ἑρευνᾶν
Κακα = Κακαπαιδεια.

Κακαπαιδεια = ΑΓΑΘΑ!!!