Λογισμὸν ποιεῖν

Jump to navigation Jump to search
Ἀληθὲς ὄνομα προαιρετικὸν ἐστίν. Εἰ εἰσάγεις τὸ ὄνομά σου, ἀναγνωριστέον ἔσται τὸ ἔργον σου.

Κακαπαιδεια ποιούται ὐπό ἀνθρώπων ἐσού ώς.

486

μεταγραφαί

1

δέλτος

0

πρόσφατος/οι συμβάλλοντες