Λογισμὸν ποιεῖν

Jump to navigation Jump to search
Ἀληθὲς ὄνομα προαιρετικὸν ἐστίν. Εἰ εἰσάγεις τὸ ὄνομά σου, ἀναγνωριστέον ἔσται τὸ ἔργον σου.

Κακαπαιδεια ποιούται ὐπό ἀνθρώπων ἐσού ώς.

496

μεταγραφαί

1

δέλτος

1

πρόσφατος/οι συμβάλλοντας