Λογισμὸν ποιεῖν

Jump to navigation Jump to search
It is recommended to use a unique password that you are not using on any other website.
Ἀληθὲς ὄνομα προαιρετικὸν ἐστίν. Εἰ εἰσάγεις τὸ ὄνομά σου, ἀναγνωριστέον ἔσται τὸ ἔργον σου.

Κακαπαιδεια ποιούται ὐπό ἀνθρώπων ἐσού ώς.

29,634

μεταγραφαί

1

δέλτος

1

πρόσφατος εἰσφέρων