Ὁρᾶν τὴν πηγὴν περὶ τοῦ Κυρία Δέλτος

Jump to navigation Jump to search

Οὐκ ἔχεις τὴν τοῦ μεταγράφειν τήνδε τὴν δέλτον ἐξουσίαν, διὰ τήνδε τὴν αἰτία:

Ἥδε ἡ δέλτος ἀποκεκλῃμένη ἐστὶν εἰς ἀποτροπὴν τοῦ μεταγράφειν.


Ἔξεστί σοι ὁρᾶν τε καὶ ἀντιγράφειν τὴν τῆς δέλτου πηγήν.

Ἐπανιέναι εἰς Κυρία Δέλτος.