Ἡμάρτηκας περὶ τοῦ συνδεδεκαῖναι

Ἀπὸ Κακαπαιδεια
Jump to navigation Jump to search

Οὐκ ἐστὶ χρώμενος ὀνόματι "βἀρβαρος". Τὰ γράμματα τῶν ὀνομάτων χρωμένων διακρίνονται εἰς κεφαλαῖα καὶ μικρά. Σκόπει τὴν τῶν γραμμάτων ἀκριβείαν ἢ λογισμὸν νέον ποίει.