Ἡμάρτηκας περὶ τοῦ συνδεδεκαῖναι

Ἀπὸ Κακαπαιδεια
Ἅλμα πρὸς: περιήγησις, ἑρευνᾶν

Οὐκ ἐστὶ χρώμενος ὀνόματι "βἀρβαρος". Τὰ γράμματα τῶν ὀνομάτων χρωμένων διακρίνονται εἰς κεφαλαῖα καὶ μικρά. Σκόπει τὴν τῶν γραμμάτων ἀκριβείαν ἢ λογισμὸν νέον ποίει.