Σωκράτης

Ἀπὸ Κακαπαιδεια
Ἅλμα πρὸς: περιήγησις, ἑρευνᾶν
Σωκράτης

"Μίμνησκε: Ὁ Σωκράτης τέθνηκε ὑπὲρ ἡμῶν καὶ ὑπὲρ ἀλήθειας, ὡς τὸν κόσμον ἀπὸ τοῦ κακοῦ ἔσωσε! Ἀμήν!" - Θέος

Ὁ Σωκράτης φιλόσοφος καὶ γραφεὺς ἔνδοξος ἦν, γιγνόμενος ὥστε ὁ κάκιστος τῶν Ἀθεναίων. Φασὶ γὰρ ὅτι οὕτως κακὸς ἦν ὥστε αὐτὸν φαρμάκῳ ἔκτειναν.


Φιλοσοφία[μεταγράφειν]

Οὕτως μωρὸς πολὺ ὕβρζον· ἔλεγε ὅτι ὁ σοφότατος εἶναι, ἀλλὰ καὶ οὑδὲν γιγνώσκειν!