Ποιεῖν Neciklopedija:FAQ

Jump to navigation Jump to search
Προσοχή: Οὐ συνδεδεμένος εἶ. Διεύθυνσις IP σοι ἐπίδεικνύται δημοσίως εἰ μεταγραφές ποιούσις. Εἰ συνδεθήσας εἰ λογισμὸν ποιήσας, μεταγραφές σοι ἀποδιδόναι εἰς τὸ ὄνομα χρώμενου σου, παρά άλλων προνομίων.

Ἅπασαι αἱ συμβολαὶ εἰς τὸν Κακαπαιδεια θεωροῦνται ὡς σύμφωναι πρὸς τὴν Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (βλ. Κακαπαιδεια:Πνευματικὰ Δικαιώματα διὰ τὰς ἀκριβεῖας). Εἰ οὐκ ἐπιθυμεῖτε τὰ ὑμέτερα κείμενα μεταγράψιμα καὶ διαδόσιμα εἰσὶν ὑπὸ ἄλλων χρωμένων κατὰ τὴν βούλησίν των, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ἵνα μὴ αὐτὰ ἀναρτῆτε ἐν τούτῳ χώρῳ. Ὅ,τι συνεισφέρετε ἐνθάδε (κείμενα, διαγράμματα, στοιχεῖα ἢ εἰκόνας) δεῖ εἶναι ὑμέτερον ἔργον, ἢ ἀνῆκον τῷ δημοσίῳ τομεῖ, ἢ προερχόμενον ἐξ ἐλευθέρων ἢ ἀνοικτῶν πηγῶν μετὰ ῥητῆς ἀδείας ἀναδημοσιεύσεως.

Βεβαιοῦτε ἡμᾶς περὶ τῆς καινοπρεπείας ὅτου ἔργου γραφομένου ὑφ'ὑμῶν ἐνθάδε. Βεβαιοῦτε ἡμᾶς, ἐπἴσης, περὶ τῆς μὴ ἐκχωρήσεως εἰς ἀλλοτρίους πρὸς ὑμᾶς τοῦ δικαιώματος δημοσιεύσεως καὶ ὀνήσεως οὗ, ἥντινα ἔκτασιν αὐτὸ ἔχει.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕΝ ΥΜΑΣ ΙΝΑ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΕΙ ΜΗ ΕΧΗΤΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑΝ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ!

To protect the wiki against automated page creation, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Ἀκυροῦν Βοήθεια περὶ τοῦ μεταγράφειν (ἀνοίξεται ἐν νέᾳ θυρίδι)
Ἀνακτηθεῖσα ὑπὸ "https://grc.uncyclopedia.info/wiki/Neciklopedija:FAQ"