Μεταγράφειν Help:Περιεχόμενα

Jump to navigation Jump to search

Προσοχή: Οὐ συνδεδεμένος εἶ. Διεύθυνσις IP σοι ἐπίδεικνύται δημοσίως εἰ μεταγραφές ποιούσις. Εἰ συνδεθήσας εἰ λογισμὸν ποιήσας, μεταγραφές σοι ἀποδιδόναι εἴς το ὄνομα χρώμενου σου, παρά άλλων προνομίων.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Τὸ νῦν Τὰ ὑπὸ ἐσοῦ γραφόμενα
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
{{DISPLAYTITLE:Περιεχόμενα (Help - Contents)}}
 
BOH8EIA! Probably Ancient Greek is not your native language, so don't be afraid to make spelling mistakes. It's just for fun anyway...
 
 
* '''How to write <s>Geek</s> Greek?''' Just set Modern Greek into your ''language bar'', so you can select it very easily when needed. In Ancient Greek there are specifications on voyels: You need to add a spiritus on a voyel, if it is the first letter of the word. A spiritus lenis, when there is no aspiration. A spiritus asper, when you should hear the letter "H" in the beginning of the word. Those "spiritus" are not default in your Modern Greek keyboard. Therefore all special voyels and other weird letters are brought together in a box beneeth the page, when editing the content. The ''Rho'' or the symbol ῥ/Ῥ, which is to be pronounced as a rolling "R" like in French, gets the same function as a voyel.
 
* '''What is allowed?'''
 
:* Humour (satire, irony, understatements...)
 
:* Keep the articles short. Most people get tired of reading Greek for hours.
 
* '''What is not allowed?'''
 
:* Spam
 
:* Truth
 
:* Any kind of bullying
 
:* Porn (also still on Greek sites)
 

Ἅπασαι αἱ συμβολαὶ εἰς τὸν Κακαπαιδεια θεωροῦνται ὡς σύμφωναι πρὸς τὴν Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (βλ. Κακαπαιδεια:Πνευματικὰ Δικαιώματα διὰ τὰς ἀκριβεῖας). Εἰ οὐκ ἐπιθυμεῖτε τὰ ὑμέτερα κείμενα μεταγράψιμα καὶ διαδόσιμα εἰσὶν ὑπὸ ἄλλων χρωμένων κατὰ τὴν βούλησίν των, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ἵνα μὴ αὐτὰ ἀναρτῆτε ἐν τούτῳ χώρῳ. Ὅ,τι συνεισφέρετε ἐνθάδε (κείμενα, διαγράμματα, στοιχεῖα ἢ εἰκόνας) δεῖ εἶναι ὑμέτερον ἔργον, ἢ ἀνῆκον τῷ δημοσίῳ τομεῖ, ἢ προερχόμενον ἐξ ἐλευθέρων ἢ ἀνοικτῶν πηγῶν μετὰ ῥητῆς ἀδείας ἀναδημοσιεύσεως.

Βεβαιοῦτε ἡμᾶς περὶ τῆς καινοπρεπείας ὅτου ἔργου γραφομένου ὑφ'ὑμῶν ἐνθάδε. Βεβαιοῦτε ἡμᾶς, ἐπἴσης, περὶ τῆς μὴ ἐκχωρήσεως εἰς ἀλλοτρίους πρὸς ὑμᾶς τοῦ δικαιώματος δημοσιεύσεως καὶ ὀνήσεως οὗ, ἥντινα ἔκτασιν αὐτὸ ἔχει.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕΝ ΥΜΑΣ ΙΝΑ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΕΙ ΜΗ ΕΧΗΤΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑΝ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ!

Ἀκυροῦν Βοήθεια περὶ τοῦ μεταγράφειν (ἀνοίξεται ἐν νέᾳ θυρίδι)