Αἱ πρότεραι ἐκδόσεις τῆς δέλτου "Σωκράτης"

Jump to navigation Jump to search

Σύγκρισις διαφορῶν: Ἐπιλέξατε τὰς συγκριτέας ἐκδόσεις καὶ πατήσατε enter ἢ τὸ κομβίον "Συγκρίνειν...".
Ὑπόμνημα: (τρέχον) = διαφοραὶ ὡς πρὸς τὴν τρέχουσαν ἐκδοχήν, (ὕστατον) = διαφοραὶ ὡς πρὸς τὴν προηγουμένην ἔκδοσιν, μ = ἀλλαγαὶ μικρῆς κλίμακος.

Ἀνακτηθεῖσα ὑπὸ "https://grc.uncyclopedia.info/wiki/Σωκράτης"